2018Sr.Ambrosio
António Ambrósio
Administrador Fábrica Tintas 2000 SA
(Leia)